TestWizard Logo

Өгге олурарының ёзулалы

М. Кенин-Лопсанның "Тыва чаңчыл" деп номундан тыва чоннуң ыдыктыг сагылгаларын тестиде киирген. Өгге олурарының ёзулалын болгаш шын бижилгениң дүрүмнерин кайы хире билириңерни хынап көрүңер.

Начать тест