Е.Т. Танова "Кара-Бай" - Список вопросов

31-03-2020 08:29

1. Ыңаажыктың кады тараа шѳлү суггарып ажылдаар эштери

2. «… Ооң орлан-шоваазы бичиизинден-не улуска кайгаткан. Ол кандыг-даа оолдан дудак чок, харын-даа багай оолдар ында калыр кыс». Бо одуругларда кым деп маадырның дугайында чугаа чоруп турар-дыр?

3. «Ооң арны-бажы-даа аянныг-чараш. Улуг хүргүл карактарлыг, шевергин кырлаң думчуктуг». Мында дылдың кандыг уран-чечен аргазы ажыглаттынган-дыр?

4. «- Кыс кижи оолдар ышкаш аътка шаап, ойда-кайда чорбас,ине-чүскүк тудар, даараныр, алгы-кеш эттээр чоор, уруум. …». Кымның сѳстерил?

5. «Кара чажындан халбактанышкан чүвези – ажыл-иш. Мал, тараа ажылы ооң амыдыралының утказы, чуртталгазының үндезини чораан». Кым деп маадырга хамаарыштыр ажыглаан үнелел-дир?

6. «- Ындыг-ла ыйнаан харын. Аштаар хырын деп чүве бар-ла болгай. Адырам, сен бо бай-шыдалдыг кижи чүге мынчап кара чааскаан хилинчектенип турар кижи сен. Улустан хѳлезилеп албас чүве бе ону. …». Кым деп маадырның чугаазыл?

7. 6-гы эгеде чаа-дайын эгелээниниң дугайында медээ дыңнадып келген суму даргазының ады.

8. Е. Т. Танованың «Кара-Бай» деп чогаалының жаныры

9. Е. Т. Танова кажан, каяа тѳрүттүнгенил?

10. Шүлүктериниң баштайгы чыындызы


Пройти тест