Кылдыныг аргазыныӊ тайылбыр домаа - Список вопросов

31-03-2020 03:21

1. Кылдыныг аргазыныӊ тайылбыр домаа кол домакта кандыг сѳске хамааржырыл?

2. Кол домактан кылдыныг аргазыныӊ тайылбыр домаанче салып болур айтырыгларны тывар.

3. Кылдыныг аргазыныӊ тайылбыр домааныӊ утказын тывар.

4. Кылдыныг аргазыныӊ тайылбыр домааныӊ кол домакка холбажыр аргаларын тывар.

5. Бердинген домакта шын салдынган бижик демдээниӊ дугаарын тывар Дагдыныкчызы, (1) канчаар тайылбырлап бержик,(2) уруглар ол, (3) олчаан кылырын кызып турганнар.

6. Бердинген домактан шын тыпкан грамматиктиг оорганы тодарадыр. Дагдыныкчызы канчаар тайылбырлап бержик, уруглар ол олчаан кылырын кызып турганнар.

7. Бердинген домактан орфограмманы тывар Дагдыныкчызы канчаар тайылбырлап бержик, уруглар ол олчаан кылырын кызып турганнар.


Пройти тест