Болуушкун наклонениезиниң эрткен үези - Список вопросов

30-03-2020 09:44

1. Болуушкун наклонениезини каш кол үелигил?

2. Кылыг сөзү деп чүл?

3. Болуушкун наклонениезиниң эрткен үези деп чүл?

4. Болуушкун наклонениезиниң эртен үези каш хевирлигил?

5. Болуушкун наклонениезиниң эрткен үезиниң хевирин айыт.


Пройти тест