Тыва дылдың шын бижилге дүрүмнерин кайы хире билир силер, бодуңарны хынаңар! - Список вопросов

15-10-2021 06:29

1. Ка...гай (н, ң) кырында хар чагды, каза... (х, к) эзерниң кадаа турулду.

2. И...м (йе, е) даараан чанчыымның тиин ызырып чададым.

3. Адам ...аараан (т, д) идиимниң хончузун аңдарып чададым.

4. Кара ...алдың (т, д) өзээ чок.

5. Ө...үнчектиң (т, тт) өөгүн чежип чададым.

6. Кудукта хува инектиң кудур... (у, уу) көстүп тур, хувагада кула бениң кул... (а, аа) көстүп тур.

7. Ка...ын (т, д) кыстың караа чараш, хаан оол..уң (т, д) о...уу (т, тт) чараш.

8. Х...н (а, аа) о...унуң (лг, гл) караа ак, өөлет о...унуң (лг, гл) ө... (е, еэ) ак.

9. ...урум (Т, Д) чылгымның ду... (ю, юу) чок, ...урган (т, д) чериниң оъду чок.

10. Чил... (и, ии) чок чин...ир (т, д) ...уга (п, б).

11. Аны...ңдан (я, яа) адың камна.

12. Тоткан кижиге ..огду (т, д) кудуруу кадыг.

13. Шаг шаа-биле турбас, чавыл...ак (т, д) к...гү-биле (ө, өъ) турбас.

14. Эрг.. (е, ээ) өөрениринден берг... (е, ээ) өөрен.

15. Сөглээр сөстүң чигези херек, чиир ...ттиң (э, эъ) чаглыы херек.


Пройти тест