Викторина «Төрээн дылым чажыттары» - Список вопросов

10-02-2021 10:50

1. 2010 чылдың сөөлгү чизези-биле Россия Федерациязының чоннары каш дылда чугаалажып турарыл?

2. Сибирьниң түрк дылдарынга кандыг дылдар хамааржырыл?

3. Тыва бижиктиң тургустунган хүнүн, чылын айтыр

4. Баштайгы тыва национал бижик кандыг алфавитке үндезилеттингенил?

5. Баштайгы тыва «Үжүглелдиң» авторун адаар

6. Тыва дылче моол дылдан үлегерлээн сөстерниң кол темалыг бөлүктерин айтыр

7. Орус дылдың сөс курлавырын чыгган кол словарьның адын авторлары-биле катай адаар

8. Ю.Кюнзгештиң тыва литератураның үндезилекчилериниң бирээзи, Тываның улустуң артизи В.Ш. Көк-оолга тураскааткан шүлүүнүң адын бижиир

9. Тыва дылды өске түрк дылдар-биле деңнеп тургаш, ону бүгү талазы-биле хандыр шинчилээн ажылдың адын бижиир

10. Дыл эртеминде чугааның киржикчилериниң санының аайы-биле аңгылаарын чүү деп терминнер-биле адаарыл?

11. Тыва амыдыралдың философчу угаадыгларын кижилерге куштуң дузазы-биле сагындырып турар романның адын, авторун адаар

12. Дараазында одуруглар кайы авторнуң, кымга тураскааткан үнелели-дир, тывыңар. «… шүлүк чогаалының деңнелинче кирери белен эвес, орта азып-тенип, хенертен үнелиг тывыштарга таваржып, амыдырал, үе, салым-чол ... дугайында чогаалчының бодалдарын билип ап эгелеп, ооң-биле бодунуң угаан-бодалын, сагыш-сеткилин байыдып ап болур. Шүлүкчүнүң делегейже кижилерже ыткан медээзин, кыйгызын хүлээп алыры номчукчунуң талазындан харыыны, удур шимчээшкинни база негеп турар...».


Пройти тест