Тыва дыл - Список вопросов

16-11-2020 08:44

1. "Чараш чурук" , "Соок кыш" дээрге?

2. Тыва дылда каш ужук бар?

3. Кым? Чүү? деп айтырыгларга харыылаттынар тускай чугаа кезээ

4. Домактың чугула кежигүннери

5. Тыва дылда чеже падеж барыл?

6. Тыва бижик каш чылда тургустунганыл?

7. «Хайыраан бот » деп шиинин автору?

8. Тыванын чурттакчыларынын саны?

9. Тыванын девискээри кайы хире?

10. "Уйгу чок Улуг-Хем" автору?


Пройти тест