Аналитикалық химия пәнінен тест - Список вопросов

25-05-2020 07:39

1. Аналитикалық химия нені зерттейді?

2. Аналитикалық талдаудың түрлері

3. Концентірлеу әдісі

4. Химиялық талдау әдісіне жатады

5. Сапалық химиялық талдау әдісі

6. Физикалық сапалық талдау әдісі

7. Тотығу - тотықсыздану реакциясы дегеніміз не?

8. Тотығу кезінде атомдар электрондарын

9. Тотықсыздану кезінде атомдар электрондарын

10. Ме+ - бұл жазу нені білдіреді

11. Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесінде қанша период болады

12. Периодтық жүйеде қанша топ болады

13. Атом қандай бқлшектерден тұрады

14. Тотығу дәрежесі деп

15. Электротерістілік

16. Ион деп

17. Мына заттар: BaCl2 мен H2SO4 әрекеттескенде қандай тұнба түзіледі

18. AgCl -тұнбасын қандай заттардан алуға болады

19. PbS – тұнбасын алу

20. Сu2+ иондарына сапалық реакция

21. Ni2+ ионына сапалық реакция

22. Гидролиздену деп

23. Zn2+ ионына сапалық реакция

24. Sn2+ сапалық реакция

25. Ca2+ сапалық реакция

26. Hg2+ сапалық реакция

27. Li+ ионына сапалық реакция

28. Br- сапалық реакция

29. Мына жазу нені білдіреді 1s2 2s2 2p6 3s1

30. Периодтық заң қай жылы ашылды

31. Периодтық заңды кім ашты

32. Химиялық талдауда заттың аналитикалық қасиетіне тән емес:

33. Топтарды бөлу жене жүйелі талдауда қолданылатын реакциялар:

34. Аналитикалық эффект байқалатын химиялық реакциялар деп аталады

35. Реакцияның арнайы (спецификалық) деп аталуы мынаған негізделген

36. Реакцияның топтық деп аталуы мынаған негізделген:

37. Макроанализ (грамм-әдіс) жүргізу үшін зерттелетін қосылыстан алынатын мөлшер (г):

38. Жартылай микроанализ (сантиграмм-әдіс) жүргізу үшін зерттелінетін қосылыстан алынатьш мөлшер (г):

39. Микроанализ (миллиграмм-әдіс) жүргізу үшін зерттелінетін қосылыстан альшатын мөлшер (г):

40. Ультрамикроанализ (микро грамм-әдіс) жүргізу үшін зерттелінетін қосылыстан алынатын мөлшер (г):

41. ІІІ-ші аналитикалық топ катиондарының электрондық конфигурациясы:

42. Қышқылды-негіздік жіктеу бойынша катиондардың ІІ-ші аналитикалық тобының топтық реагенті:

43. Қьшқылды-негіздік жіктеу бойынша катиондардың III-ші аналитикалық тобының топтық реагенті:

44. Қышқылды-негіздік жіктеу бойынша катиондардың ІV-ші аналитикалық тобының топтық реагенті:

45. Қышқылдық-негіздік жіктеу бойынша катиондардың V-ші аналитикалық тобының топтық реагенті:

46. Қышқылдық-негіздік жіктеу бойынша катиондардың VІ-ші аналитикалық тобының топтық реагенті:

47. І-ші аналитикалық топ катиондарының электрондық конфигурациясы;

48. Аммоний ионы жатады:

49. ІІ-ші аналитикалық топ катиондары:

50. 1-ші топ аниондарының топтық реагенті:


Пройти тест