Бейорганикалық химия - Список вопросов

20-05-2020 10:06

1. Оттегінің салыстырмалы молекулалық массасы:

2. Аммоний ионындағы химиялық байланыс

3. Элекіртерістігі ең төмен элемент

4. Егер мына затпен әрекеттессе, фосфор тотықтырғыш болады:

5. Алкандар қатарына жататын көмірсүтек

6. Қалыпты жағдайдағы 1 л бутанның массасы

7. Аллотропия құбылысы тән элемент

8. Элементтердің периодты өзгеретін қасиеті

9. Қатгы заттар

10. Озонның отгекке айналатын теңдеуіндегі барлық коэффициенттер қосындысы

11. Берілгендердің ішінде өте қиын балқитын зат

12. Медицинада мыс сульфаты СuSO4·5H2O

13. Айырганда оттек түзбейтін зат

14. Алюминий топшасының элементі

15. Фосфордың жоғарғы оксидіндегі индекстердің қосындысы

16. Оттек молекуласындағы химиялық байланыстың түрі

17. Күшті электролит

18. Заттардың оттегімен өрекетгесу реакциясы

19. Тұз қышқылымен барлығы әрекеттесетін металдар тобы

20. Қанға қызыл түс беретін

21. Түссіз газ кальций гидроксидінің ерітіндісіне жіберілген. Сол кезде ақ тұнба тузілген. Ал газдың әрі қарай жіберілуін жалғастырса, тұнба ериді. Ол газ...

22. 325 г мырыш тұз қышқылымен әрекетгескенде бөлінетін сутеісгің зат мөлшері:

23. Комплементарлық жұп -

24. Салыстырмалы атомдық массасы 64 және реттік немірі 29 тең болатын. элемент атомындағы нейтроның саны

25. Оттекті зертханада мына әдіспен алуғаі болады

26. Қаныққан көмірсутектерді халықаралық номенклатура бойынша атағшада алдымен молекуладағы көміртек қаңқасының...табады:

27. Таза никель алуға болатын әдіс:

28. Hg-лық таңбасының оқылуы

29. Элементтердің терісэлектрлігі өсетін қатары:

30. Өндірісте сутекті алудың негізгі көзі

31. Медицинада HgO --

32. Атомның электрон саны

33. Атомның энергетикалық деңгейлеріндегі электрон сандары 2,8, 5 болатын^элемент

34. Калий перманганатындағы - КМnO 4 марганецгің тотығу дәрежесі...

35. Хлор сугекпен әрекеттескенде түзілетін қосылыс ...

36. Заттардың оттегімен әрекеттесу реакциясы

37. Аммоний сульфатының салыстьірмалы молекулалық массасы:

38. Si атомының энергетикалық деңгейіндегі электрондардың орналасуы

39. Мышяктың (ІІІ) оксиді стомотологияда не үшін қолданылады?

40. Ток өткізетін зат

41. Құрамында кальций элементі болмайтын қосылыс

42. Атомдық массасы 32-ге тең атом ядросында 16 нейтрон бар химиялық элемент

43. Атомының электрондық конфйгурациясы: Is22s2 2р6 3s2Зр5болатьш элементтің периодтық жүйедегі орны

44. Комплексті қосылыстар үшін қанша изомерия түрі тән

45. Металдық тордың ерекшеліктері — тор түйіндерінде орналасатын -бөлшектер

46. Құрамында кальций элементі болмайтын қосылыс

47. Ерітінділер---

48. Жүйке жүйесін қалпына келтіретін препарат

49. Массасы 60 грамм этан жанғанда түзілетін көміртек (IV) оксидінің зат

50. Темірдің кристалды торының түрі


Пройти тест