Ботаника - Список вопросов

20-05-2020 09:19

1. Жасушаныѕ бґлінуініѕ соѕєы фазасы:

2. Жасушадаєы орталыќ таќтаны тїзуге ќатысатын органоид:

3. Обьективтіѕ еѕ їлкен ўлєайтќышы:

4. Барлыќ бґлігі бекітілетін микроскоптыѕ бґлігі:

5. Ені мен ўзындыєы бірдей жасушалардыѕ тїрін ... деп атайды.

6. Эукариоттыќ аєзалардыѕ рибосомалары ґлшемі бойынша екі бірдей емес субъбірліктен тўрады, олар ... иондармен бірікен.

7. Жасуша ядросын бґліп тўратын органоид:

8. Центромерлердіѕ бґлінуі ... кезеѕінде жїреді.

9. Ядроныѕ ґте жаќсы боялатын бґлігі:

10. Бўл органоид ядро мембранасын тїзуге ќатысады:

11. Хромосомаларды ... кезеѕінде санауєа болады.

12. Соматикалыќ жасушаларєа тјн хромосомдар жиынтыєы

13. Ўршыќ микротїтігініѕ ролі:

14. Ќўрамында АТФ бар органоид:

15. Сыртќы мембрана ... деп аталады.

16. Жасушаныѕ органикалыќ заттар тїзетін ферменттері:

17. Майлардыѕ ќўрамына ... жатады.

18. Ќўрамында диктиосомалар бар органоид:

19. Митохондрияныѕ ішкі мембранасыныѕ ґскіндері ... деп аталады.

20. Тор тїзетін микротїтікшеден жјне цистернадан тўратын органоид:

21. Ґсімдіктіѕ жасуша ќабыќшасын тїзуге ќатысатын органоид:

22. Тїссіз оптикалыќ коллоидты жасуша:

23. Кґмірсулардыѕ ќўрамындаєы заттар:

24. Жасушада май ... жиналады.

25. Хлоропласттыѕ ішкі мембранасыныѕ ґскіндері:

26. Ине тјрізді кристалдар ... деп аталады.

27. Апикальды меристеманыѕ жасуша дифференциациясында тїзілететін алєашќы ўлпалар:

28. Ассимиляциялыќ ўлпаныѕ негізгі ќызметі:

29. Ќор жинаушы ўлпаныѕ негізгі ќызметі:

30. Ассимиляциялыќ ўлпаныѕ басќа атауы:

31. Кристалдыќ ќосындылардыѕ жиі тїзілетін орны ... болып саналады.

32. Гїл шоєырында ґсетін жапыраќтар:

33. Ґсімдік жараќаттанєанда пайда болатын бїршіктер:

34. Ринодерма тамырдыѕ ... аймаєында орналасады.

35. Сабаќтыѕ метаморфозына ... жатпайды.

36. Тїйіннен 3 немесе одан да кґп жапыраќтар ґсетін жапыраќтыѕ орналасуын:

37. Сабаќтардыѕ жер їстіндегі тїр ґзгерісі:

38. Ґркенніѕ жер асты тїр ґзгерісі:

39. Тїйіндерден жјне тїйін аралыќтардан тўратын метамерлік ќўрылымды мїше:

40. Жуандаєан ќойындыќ ґркендер:

41. Платан жапыраќтарына ... жїйкелену тјн.

42. Жапыраќтарда фотосинтез ќызметін ... атќарады.

43. Жапыраќтыѕ латынша атауы:

44. Ґркенніѕ тґбесінде орналасќан бїршік:

45. Энтомофилия – бўл:

46. «Микропиле» термині ... сјйкес келеді.

47. Арша латын тілінде:

48. Дјрілік шїйгіншґптіѕ гїлдері:

49. Наєыз примула гїлдініѕ формуласы:

50. Исландиялыќ мїктіѕ латынша атауы:


Пройти тест