Микробиология-пјнінен тест - Список вопросов

18-05-2020 02:33

1. Алєаш бактерияларды кґрген єалым:

2. Дайын органикалыќ ќосылыстармен ќоректенетін бактерия:

3. Шар тјрізді микроорганизмдер:

4. Капсулаларды аныќтау їшiн ќолданылатын бояу јдiсi:

5. Микроорганизмдердiѕ ќышќылєа тўраќтылыєы бар болуы немен байланысты:

6. Жаєындыны фиксациялау маќсаты:

7. Антисептика дегенiмiз:

8. .Цитоплазматикалыќ мембрананыѕ негiзгi ќызметтерi:

9. Капсулаларды аныќтайтын бояу јдiсi:

10. Факультативтi анаэробтардыѕ ґсуi:

11. Тырысќаќ вибрионына арналєан эликтивті орта болып табылады?

12. Зертханада себіндініѕ ќоректік ортасын баќылау маќсатына ўсынылєан тест-штамыныѕ баќылауы болды. Ыдыста ґскен 38 калонияда себінді ґсуі, микробтар марфологиясы жјне кейбір биохимиялыќ ќасиеттері баќыланады. Ќандай мїмкінше кґрсеткіш баќыланады?

13. Эпидемиялыќ процесс ќандай жїйелі бґліктерден іске асырылады?

14. Жўќпалы ауруханаєа ауыз жўќыншаєыныѕ дифтериясы диагнозбен, їлпек формасымен науќас тїсті. Науќасты тексергеннен кейін ќандай бґлімшеге жібереді?

15. Нјресте баланыѕ ґмірдіѕ 5 кїнінде бактериалдыќ менингит пайда болды. Ќандай микроаєзалар туу жолдарынан ґту кезінде ўрыќты жјне нјрестелердіѕ менингитін туындауєа ќабілеті бар?

16. Плазмокоагулаза ферментініѕ аныќтамасы не їшін ќолданылады?

17. Аєзаныѕ ішіне микроаєзалардыѕ ґту ќасиеті?

18. Жўќпалы ауруларды тудыру микроаєзалардыѕ ќасиеті?

19. Микроаєзалардыѕ клиникалыќ маѕызды тїрлерін атаѕыздар, олар їшін тиімді температурасы 28-37С?

20. Науќас јлсіздікке, жўтынєан кезде тамаєыныѕ ауырсынуына,дімкјстікке шаєымданыпмедициналыќ кґмек алу їшін ќаралады.Аѕќадан жаєынды алыѕды,жаєындыны дайындап метилен кґгімен боялады.Микроскоптау кезінде тізбектеле орналасќан шар тјрізді бактериялар аныќталды.Болжамды бактерияныѕ тїрін аныќтаныз?

21. Аєзаныѕ белгілі тіндері арќылы патогендік ќоздырєыштар макроорганизмге тїсуі аталады?

22. Haуќас жедел жјрдем ауруханасына келіп тїсті. Шаєымдары кґп мґлшерде су тјрізді іші ґту, кемінде 15-20 рет, иіссіз, ішініѕ ґту кезінде ауырсыну болмайды, кейіннен ќўсу басталєан. Анамнезде 1 апта бўрын Пјкістаннан келген. Ќараєанда: Науќастыѕ жаєдайы орташа ауырлыќта, санасы аныќ, тері жамылєысы бозєылт, шырышты ќабыќтары ќўрєаќ, дене ќызуы ќалыпты, пальпация кезінде іште ауырсыну байќалмайды. Нјжісі мен ќўсыєы сулы кїріш ќайнатпасы тјрізді. Болжам диагноз?

23. Вирустыќ аурулардыѕ серологиялыќ диагностикасы антиденелердіѕ антигендермен айрыќша ґз ара јрекетіне негізделген. Флюорохромдармен белгіленген антиденелер ќолданылатын серологиялыќ реакциясы ќалай аталады?

24. Грам оѕ бактериялардыѕ кїлгiн кґк тїске боялуы неге байланысты болады:

25. Тїнек айдынды микроскопиялардыѕ басќа микроскопия тїрлерiнен айырмашылыєы:

26. Клон дегенiмiз:

27. Бактериологиялыќ јдiстiѕ негiзi:

28. Каталаза ферментiнiѕ кґмегiмен бактериялар ненi ыдыратады

29. Энергияны тотыєу-тотыќсыздану реакцияларынан алатын микроорганизмдер:

30. Генерация кезеѕi дегенiмiз:

31. ЕПА-даєы колонияны алу барысында iлмекпен шырыштанып созылатыны аныќталды, ол микроб жайлы не айтуєа болады:

32. Вирустардыѕ цитопатикалыќ јсерi:

33. Вируленттi фагтыѕ бактерия жасушасымен байланысатын фазасы:

34. Лизогендi бактериядаєы профаг:

35. Iшек тўраќты микрофлорасына жататын, грамтерiс аэробты таяќшалар:

36. Ауыз ќуысыныѕ тўраќты микрофлорасына жататын, грам оѕ анаэробты кокктар:

37. Спораны аныќтауєа арналєан бояу тїрi:

38. Ќышылєа тґзiмдi бактерияларды аныќтауєа арналєан бояу тїрi:

39. Бактериялардыѕ ќозєалєыштыєын аныќтайтын јдiс:

40. Протеолитикалыќ ферменттердi ќандай ќоректiк орталарєа себу арќылы аныќтайды:

41. Ќандай белгiлердi аныќтау арќылы бґлiнген таза даќылды идентификациялайды:

42. Диагностика кезiнде бактериологиялыќ јдiс дегенiмiз не:

43. Аэробтардыѕ таза даќылын бґлiп алу їшiн ќолданылатын јдiс:

44. Диагностикалаудыѕ бактериоскопиялыќ јдiсiнiѕ мјнi:

45. Диагностиканыѕ бактериологиялыќ јдiсi:

46. Лабораториялыќ ыдыстарды жјне инструментаридi стерилизациялау їшiн ќолданылатын јдiс:

47. Бояудыѕ ќарапайым јдiстерiн ќолданады:

48. Спирохеталарды бояу їшiн ќолданылатын јдiс:

49. Бактерияларды ќолдану їшiн ќолданылатын негiзгi јдiс:

50. Таѕбаланєан тўмауєа ќарсы сарысу ќолданылан,тґменгi мўрын ќуысынан алынєан,таѕбалы жаєындыдан тўмау вирусы аныќталды. Ќандай јдiс ќолданды:


Пройти тест