Уровни бурятского языка - Список вопросов

27-04-2020 09:49

1. Минии эжы Баярма гэжэ нэрэтэй.

2. Тэрэнэй аба барилгашан.

3. Манай .......Ленинэй гудамжада байдаг.

4. Хурганууд, гарнууд,аман,шэхэн,нюур

5. Гашалhан хоол эдеэд, .......убдэнэ.

6. Газаа ........хусаба.

7. Табан хушуун малда ........ороногуй.

8. Хонгоодорнуудай нангин шубуун - ....

9. Эхирид зон энэ загаhанhаа гараа

10. Саhан ямар унгэтэйб?

11. Хабарай эхин hара ........ ерээ.

12. Убэл ......ородог.

13. Багша .....шалгаба.

14. Уран зохёолшон .....

15. Баяр амтатай ..... эдинэ.


Пройти тест