Демдек адынга катаптаашкын - Список вопросов

27-04-2020 03:06

1. Демдек ады болуунун аайы-биле кандыг чугаа кезектеринге хамааржырыл?

2. Демдек ады чуну илередирил?

3. Демдек адын тыварда кандыг чугаа кезээнге даянып, айтырыгны салгаш тывар бис?

4. Демдек адынче кандыг айтырыгларны салырыл?

5. Кызыл чечектерлиг чараш платьени авам менээ садып берген. Бо домакта хамаарылганын демдек адын тывар.

6. Шынарынын демдек аттары каш чадалыгыл?

7. Честек-кат быжа бергенде мычык кызыл апаар болгай. Бо домакта шынарынын демдек ады кайы чадада турар-дыр?

8. Тыва дылда демдек аттары домакка кандыг кежигун туруп болурул?

9. Кызыл-сарыг чыжыргана Ак хемнин уну дургаар хой. Бо домакта кызыл-сарыг деп демдек ады домакка кандыг кежигун болурул?

10. Кызыл-сарыг чыжыргана Ак хемнин уну дургаар хой. Бо домакта хой деп демдек ады домакка кандыг кежигун болурул?

11. Чараш, сарала, алдын Бердинген состерде нарын демдек адын тывар.

12. Чигирзиг, сарала, алдын Бердинген состерде укталбаан демдек адын тывар.

13. Чигирзиг, сарала, алдын Бердинген состерде кожумактыг арга-биле укталган демдек адын тывар.

14. Чигирзиг, сарала, алдын Бердинген состерде синтаксистиг арга-биле укталган демдек адын тывар.

15. Кайы чада демдек адынын дозу-биле (кандыг-даа кожумактарнын болгаш состернин дузазы чокка) тургустунарыл?


Пройти тест